Algemene voorwaarden

 1. Iedere opdracht gegeven aan Wilfa BV impliceert van rechtswege de instemming met onderhavige algemene voorwaarden. De uitgevoerde prestaties gebeuren volgens de bijzondere voorwaarden bepaald in een eventuele overeenkomst (bv. goedgekeurde offerte, opdrachtbrief) en volgens de hierna vermelde voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de opdrachtgever. In geval van afwijking tussen de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden, zullen eerstgenoemde voorrang hebben.
 2. De facturen dienen betaald te worden binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de nota tenzij de factuur een andere vervaldatum vermeld. In dit geval dienen de facturen uiterlijk op de vervaldatum betaald te worden.
 3. Alle betwistingen over de gevorderde bedragen moeten schriftelijk aan de beroepsbeoefenaar geprotesteerd worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van verzending van de ereloonnota. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.
 4. Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 8% bruto per maand, te rekenen vanaf de vervaldag met een minimum van 50,00 EUR en verhoogd met de eventuele administratie- en rechtsplegingskosten.
 5. In geval van niet betaling van bedragen die verschuldigd zijn behoudt de beroepsbeoefenaar zich het recht voor 15 dagen na een per post aangetekend schrijven zijn prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is betaald.
 6. De beroepsbeoefenaar oefent in alle onafhankelijkheid de hem toevertrouwde opdrachten op een gewetensvolle, waardige, eerlijke, trouwe en discrete manier uit. Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, zijn de geleverde diensten inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.
 7. De beroepsbeoefenaar is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan noch van de bedragen, die de opdrachtgever of diens aangestelden hem overmaken, noch van de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de opdrachtgever worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.
 8. Met het oog op de uitvoering van de aan de beroepsbeoefenaar verleende opdracht verbindt de opdrachtgever er zich toe met hem samen te werken en hem nauwgezet en tijdig alle nodige informatie te verstrekken op de afgesproken manier. Bij gebreken hiervan zal de beroepsbeoefenaar ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en de akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van zijn opdracht. Indien documenten worden binnengebracht na de eventuele bezwaartermijn kan Wilfa BV niet worden verantwoordelijk gesteld.
 9. Bewaring documenten: documenten welke in ons bezit blijven worden bewaard volgens de door de wet voorziene termijn (met een maximum van 7 jaren). Na verloop van deze termijn zullen ze worden vernietigd zonder dat de opdrachtgever daarvan op voorhand op de hoogte dient te worden gebracht.
 10. De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van zijn vermogen en voor het voorkomen en opsporen van fraude, vergissingen en de niet-naleving van de wetten en reglementen. Bijgevolg zal de beroepsbeoefenaar in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade die om even welke wijze is veroorzaakt door of in verband staat met frauduleuze of nalatige handelingen of verzuimen, valse verklaringen of niet-nakomingen vanwege de opdrachtgever of zijn vertegenwoordigers.
 11. De beroepsbeoefenaar en de opdrachtgever kunnen de onderhavige overeenkomst en volmachten te allen tijde opzeggen door middel van een per post aangetekend opzeggingsbrief. De opzegging heeft uitwerking vanaf de ontvangst van de aangetekend zending.
 12. Daar loonkost de grootste factor uitmaakt van het ereloon, is Wilfa BV gerechtigd een jaarlijkse indexatie toe te passen op basis van de gezondheidsindex.
 13. Alle geschillen die mochten rijzen omtrent de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.